I-Size 40-145 cm

Scaun auto Klippan OPTI129 i-Size Rearfacing 125 cm/32 Kg Sport
Scaun auto Klippan OPTI129 i-Size Rearfacing 125 cm/32 Kg Freestyle
Scaun auto Klippan OPTI129 i-Size Rearfacing 125 cm/32 Kg Sunset